Referat generalforsamling 9. september 2021

Kategori: Generalforsamling Publiceret: Mandag, 18. september 2017 Skrevet af Super User

Til stede: Henrik Ø, Klaus P., Jan B., Morten N., Jens H. Søren K.
Michael S., Jerry, Morten F., Claus O. og Stanislav

Velkomst og valg af dirigent: Henrik Ø. bød velkommen. Jerry blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Formandens beretning:

Specielt år, men vi fik afsluttet Vinterturnering og lynturnering.

Tilslutningen til juniorskak er i en bølgedal, desværre, trods stor indsats af Morten N. og Claus. Claus holder pause som instruktør.

Mange foreninger har vigende deltagerantal. Måske skulle vi drøfte, hvordan vi fastholder et godt klubliv.

Gladsaxe-mesterskabet kom godt i gang med 21 deltagere – heriblandt nogle unge spillere

Klubmester blev Morten Andersen. Ros til Fabian som årets højdespringer.

Håber på god (og hurtig) tilmelding til Vinterturneringen, som er krumtappen i vores klub.

Udsat lynturnering blev vundet af Morten N. Bestyrelsen overvejer at udbyde penge-præmier næste gang.

Bestyrelsen overvejer en forårsturnering. Eventuelt 3 runders hurtigskak + 4 runders koordineret skak.

Socialt arrangement om Skak i Gladsaxe. Planlægger oktoberfest den 7. oktober ved Jerry og Thorlejf. Desuden genudsendes foredrag om Skak og psykologi. Overvejer stormester-foredrag. Eller måske besøg af Jacob Sylvan.

Forventer 3 hold i holdturneringen. Lokalopgør i 1. division med Caissa.

KSU holder delegeretmøde fredag den 17. september og DSU holder delegeretmøde søndag den 19. september. Odysseus er repræsenteret ved Morten Fabrin.

Bestyrelsen fungerer godt. Indstillet til genvalg.


Kommentarer: Morten F. opfordrer til opbakning til KSUs delegeretmøde.

Claus O. noterede, at Odysseus trækker det tunge læs i Gladsaxe-mesterskabet. Jens H og Klaus P. svarede, at vi det nok er sådan det er. Motiverer, at der er et Gladsaxe-mesterskabet.

Diskussionen om Vinterturneringen: Ikke stemning for at åbne klubmesterskabet op for andre klubber. Svag tiltrækning fra andre klubber, hvis den ikke er ratet.

Klaus P. vil overveje at bruge penge på arrangementer med lidt mere spræl. Det kunne være godt med større fremmøde.

Jan B. synes at deltagerantallet til Vinterturnering passer meget godt til lokalernes størrelse.

Mon ikke en del holdspillerne på 3 hold er interesserede i klubturnering, håber Morten F.

Er turneringen for lang, spørger Henrik Ø?

Vi skal nytænke, hvis vi skal have større opbakning, siger Morten N. Måske kan folk få hurtigskak nok på nettet?

Foredrag har generelt været en succes, siger Klaus P. Og Michael S. foreslog foredrag om aktuelle super-turneringer. Eller måske om ”Skak og film”.

Morten holder foredrag den 23. september om siciliansk åbning. Håber der kommer nogen og lytter med.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Regnskab: Ikke revideret endnu. Foreslår at det fremlægges for bestyrelsen senere.

Indtægter på 36000 kr. Udgifter på cirka 27500 kr. Godt overskud – blandt andet fordi KSU har givet et frikvartal til klubberne. Formue på 53700 kr.

Klubben har brugt 100 kr et par gange på at promovere arrangementer på Facebook, fortæller Jens.

Claus Olsen ønsker at vi informerer internt om vores Facebook-hjemmeside. Klaus P. foreslog et link på hjemmesiden.

Regnskabet blev enstemmigt taget til efterretning.

Indkomne foreslag: Ingen

Budget og kontingent: Forventer øgede udgifter til holdturnering. Foreslår uændret kontingent. Lidt uklarhed om aldersgrænsen mellem junior og senior (20 eller 21 år). Vedtog at det er 20 år, der gælder Budget og kontingent enstemmig vedtaget.

Valg: Bestyrelsen er villig til genvalg. Også Thorlejf, som ikke er til stede. Jan Sander genopstiller også om revisor. Valgt ved applaus.

Eventuelt: Formanden delte præmier ud for Vinterturneringen (Morten A., Jens H, Morten N. og Jan B.). Fabian fik præmie som årets højdespringer.

Ekstra-præmie til Stanislav for at dokumentere alle vores partier. Og endnu en til Claus Olsen for at hjælpe med turneringer og juniorarbejde. Morten N. takkede også Claus O.

Morten F. redegjorde for situationen i DSU forud for det snarlige delegeretmøde. Han er formand for 9. hovedkreds og dermed medlem af Hovedbestyrelsen.

Mange forslag:

2020:

Løsne reglerne for tildeling af DM-stævner, så det bliver nemmere at planlægge flere år frem.

Morten F. har lavet et forslag om eksplicit at fremhæve, at Delegeretmøde er øverste myndighed (i forhold til Skaknævnet).
Skaknævnet var oprindeligt sat i søen for at afgøre tvister ved skakpartier og tolke unionens love.

Derudover var der annonceret kampvalg i FU mellem Jesper Fris og Per Rasmussen, men Per Rasmussen har siden annonceret at han har trukket sig.

2021:

Forslag til nedsættelse af kommission (Køge): Arbejdsgrupper skal komme med forslag til forbedre dansk skak. Morten F. foreslår at stemme nej. Jens H. var nervøs for at det munder ud i et skygge-HB.
Claus O. erfaring er, at der ikke er frivillige kræfter til et stort kommissions-arbejde.

5 forslag fra Holger Lodahl (hovedkredsformand i 1. hovedkreds / KSU):

Skakbladet skal kunne downloades. Begrænset besparelse, fortalte Morten F. Morten N. mente, at Skakbladet havde en god betydning for juniorerne.

Salg af skakartikler skal ske på et forretningsmæssigt grundlag. Skaksalget kører med et lille overskud.

Der må ikke være et større underskud. Men der bliver allerede fremlagt et budget?

Referater fra HB-møder skal ligge på DSU’s hjemmesider senest 6 uger efter mødet. Kan blive svært at nå i alle tilfælde (ferie / uoverensstemmelser).

Udbetaling af juniorskak-støtte skal kunne ske direkte til instruktøren i stedet for et gavekort til klubben til skaksalget.

(Per R.): Fuldmagter skal kun kunne gives til medlem af den pågældende klub.