Referat generalforsamling 11. september 2014

Kategori: Generalforsamling Publiceret: Onsdag, 25. februar 2015 Skrevet af Super User

Referat fra generalforsamling i Skakforeningen Odysseus d.11 september 2014

Ad 1) Valg af dirigent

Jens Hornsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent og efter at have takket for valget konstaterede han, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Ad 2) Formandens beretning

Thorlejf gav et resumé af den rundsendte beretning. Der var klapsalve til Claus O. for udnævnelse til æresmedlem i Skakforeningen Odysseus. Claus O. takkede og sagde et par ord i denne forbindelse.

Der var opfordringer til synliggørelse af juniorafdelingen i lokalområdet, samt en generel diskussion om juniorafdelingen og skak for børn.

Der blev også diskuteret åbent hus arrangement og tilgang af nye medlemmer.

Ad 3) Regnskab

Jan B. fremlagde regnskabet. Der blev kommenteret på den forgange sæsons store udgiftspost for juniorafdelingen og det blev konstateret at en gennemgang af materialeindkøb til juniorafdelingen skal ske, efterfulgt af hjemkaldelse af materialer fra tidligere instruktør.

Underskuddet i regnskabet skyldes faldende medlemstal, samt ovennævnte udgiftspost.

I forbindelse med klubbens økonomi blev der talt om sponsorater og kreativ udnyttelse/udvidelse af mulighederne. F.eks. mulig afvikling af hurtigturnering.

Ad 4) Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

Ad 5) Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent

Budgettet blev fremlagt og forslaget om uændret kontingent blev vedtaget.

Ad 6) Valg af bestyrelse og revisor

Resultatet blev følgende:

Formand: Thorlejf Meyer

Kasserer Jan Brønnum

Næstformand: Klaus Poulsen

Turneringsleder: Steffen Petersen

Webredaktør og bestyrelsesmedlem: Jens Hornsgaard

Juniorleder: Morten Nielsen

Revisor: Henrik Ørnebjerg

Revisorsuppleant: Steffen Petersen

Ad 7) Eventuelt

Torben Rønsted har foreslået bestyrelsen, at der til Gladsaxemesterskabet bl.a. indføres en vandrepokal. Dette afstedkom en generel diskussion omkring skalering og logistik i fb.m. GM. Bestyrelsen vil overveje forslaget.

Listen over medlemmernes score i holdturneringen vil blive lagt på klubbens hjemmeside.

Der blev uddelt præmier jfr. formandens beretning.

Dirigenten takkede for god ro og orden.