Referat generalforsamling 6. september 2012

Kategori: Generalforsamling Publiceret: Onsdag, 19. september 2012 Skrevet af Super User Udskriv Email

Af Steen G. Nielsen

Referat fra Odysseus's generalforsamling torsdag d. 6. september 2012

Til stede: Claus Olsen, Klaus Poulsen, Jan Langkilde, Michael Marshall, Steen G. Nielsen, Jan Brønnum, Jens Hornsgaard, Jerry Møller Jensen, Jesper A. Nielsen, Bent Fischer, Bo Porsdal. Derudover var der 2 ikke-medlemmer, men nok kommende medlemmer: Steffen Michael Kristensen og Morten Nielsen.

1. Valg af dirigent: Jan Brønnum, som konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2. Formandens beretning: Claus Olsen gennemgik de skaklige begivenheder fra det forløbende skak-år og kunne bl.a. fortælle, at 2.ho|det var rykket ned. Mere positivt var det, at Odysseus har modtaget en velfortjent initiativ pris fra DSU pga. Marshalls store arbejde med vores juniorer, hvilket der blev klappet en del af. Medlemstallet ligger nogenlunde stabilt  ca. 49 medlemmer. Efterårsturneringen starter den 20. september og tilmeldinger modtages stadig tíl og med d. 19. september. Det forventes, at vi stiller med 3 senior-hold og 1-2 junior-hold i holdturneringen.

Der var en debat om, hvorvidt der ikke var for mange aftener med udsatte partier, idet erfaringen viser, at der ikke kommer andre medlemmer end dem, som spiller udsatte partier. Der blev foreslået, at der  var tilbud om andre aktiviteter på disse aftener som for eksempel skakturneringer med anden betænkningstid end lynskak, foredrag, blindskak, o.lign. Bestyrelsen tager det til efterretning og ændrer programmet såfremt, der kommer forslag fra medlemmer og bestyrelse.

Præmie til de behørige fra diverse turneringer blev uddelt. Derudover var der vin-gaver og tak til Jan Brønnum, Carsten Strårup, Bent Fischer, Steen G. Nielsen for henholdsvis 200, 100, 50 og 50 holdkampe.

Formandens beretning godkendt.

3. Regnskab: Jan Langkilde gennemgik regnskabet og fortalte, at det forholdsvis store underskud var kommet pga. materiale indkøb. Jens Hornsgärd foreslog, at vi gennemgik gebyrer til vores bank og det lykkedes Jesper A. Nielsen at finde en 200,- kr. ì besparelse. Medlemmerne kan dog ikke fremover betale via girokort, men må bruge netbank eller betale kontant til vores kasserer. Jens nævnte, at medlemmerne meget gerne måtte skaffe annoncører til vores hjemmeside for at give klubben en ekstra indtægt.

Regnskab godkendt.

4. Indkomne forslag: Ingen forslag modtaget af bestyrelsen.

5. Fremlæggelse af budget og kommende kontingent: Budgettet fremlagt og det blev diskuteret om, det var holdbart, at klubben kørte med underskud i størrelsen 4000-5000.-. Diskussionen endte med et forslag om kontingent forhøjelse  50,- kr. per år for alle typer medlemmer, som blev vedtaget med 10 for og 1 imod.

Ekstra udgift til 1.ho|dets udekamp mod Bornholm håbes dækket af kommunen, da de har gjort dette før. Budgettet godkendt.

6. Valg:
Formand: Claus Olsen genopstillede og blev valgt.
Kasser: Jan Langkilde genopstillede ikke, Jan Brønnum valgt.
Klaus Paulsen, Michael Marshall og Steen G. Nielsen fortsætter som medlemmer af bestyrelsen.
Stor tak  Jan Langkilde og velkommen til Jan Brønnum.

7. Eventuelt: Bent Fischer foreslog. at klubben holdt åben i junì og at det evt. kunne være en god ide med en hurtigturnering over´2-3 torsdage i juni. Flere syntes godt om dette og bestyrelsen tager opfordringen til sig.

Vores webmaster Jens Hornsgaard opfordrede til indlæg på vores hjemmeside i form af billeder, partier (gerne PGN-format, men ikke et krav) samt tekst.

Marshall informerede om, at senior-medlemmer godt måtte bruge det nyindkøbte junior-materiale. Brønnum foreslog, at vi skilte os af med det materiale, der er under en vis standard. Bestyrelsen tager sidstnævnte til efterretning.

Dirigent Jan Brønnum takkede for god ro og orden.

Visninger: 10535