Referat generalforsamling 1. september 2011

Kategori: Generalforsamling Publiceret: Tirsdag, 14. februar 2012 Skrevet af Super User

Generalforsamlingen fandt sted torsdag den 1.september 2011 klublokalerne på Frødings Alle 8A, Søborg og indledtes kl.20.

Følgende 15 var til stede: Claus Olsen (formand), Klaus Poulsen (næst-formand), Jan Langkilde Nielsen (kasserer), Michael Marshall (juniorleder), Bent Fischer, Bo Porsdal, Carsten Straarup, Henrik Ørnebjerg, Jesper A.Nielsen, Jens Hornsgaard, Klaus Gadegaard, Simon Reusch, Stanislav Kostic, Steen G.Nielsen og Thorlejf Meyer.

Dagsorden var ifølge lovene:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
6. Valg
7. Eventuelt

Pkt.1. Thorlejf Meyer valgtes enstemmigt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Pkt.2. Beretningen var forud udsendt. Formanden havde enkelte supplerende bemærkninger, bl.a. var der efter regnskabets afslutning 30.juni indkøbt 10 elektroniske ure for 4500 kr. Spurgte desu-den, om der skulle holdes åbent 15.september, hvor der var udskrevet valg. Stemning herfor. Henrik Ørnebjerg, Jens Hornsgaard og Bent Fischer havde kommentarer og forslag til arrangementer.

I beretningen var nævnt muligheden for at starte klubaftener kl.19.00 i stedet for 19.30. En vejle-dende afstemning gav 8 stemmer for dette, 3 for 19.30 og 4 der undlod at stemme. Der var mod-stand mod at holde klubaften sjældnere end ugentligt. Beretningen godkendtes uden stemmer imod.

Pkt.3. Kassereren fremlagde regnskabet, der viste et overskud på knapt 1500 kr. og en egenkapital på ca. 21.500 kr. Jens Hornsgaard mente, at der kunne fås bedre renter i et andet pengeinstitut. Regnskabet godkendtes enstemmigt.

Pkt.4. Der var ingen indkomne forslag.

Pkt.5. Kontingentet blev fastsat uændret, selv om budgettet viste et underskud på knapt 7000 kr. Bl.a. pga de allerede indkøbte ure. Flere efterlyste en ekstern foredragsholder og simultanspiller, men formanden mente, at han kunne spares i denne sæson, da bestyrelsen gerne ville købe en pro-jektor til 2-3000 kr. Og han mente ikke, at egenkapitalen skulle under ca. 15.000 kr., da klubben ikke har forsikring og derfor skal have penge til at starte op for, hvis dens materialer går til. Jesper A. Nielsen ville undersøge, om han kunne skaffe en projektor på sin arbejdsplads.

Pkt.6.
Formand: Claus Olsen (genvalg)
Kasserer: Jan Langkilde Nielsen (genvalg)
Bestyrelsesmedlemmer: Klaus Poulsen (genvalg), Michael Marshall (genvalg) og Steen G.Nielsen (nyvalg).
Desuden nyvalgtes Jens Hornsgaard som web-redaktør uden for bestyrelsen.
Revisor: Henrik Ørnebjerg (genvalg)
Revisorsuppleant: Steffen Petersen (genvalg).
Alle valgtes uden modkandidater.

Pkt.7. Intet særligt.

Referent: Claus Olsen