Vedtægter for Skakforeningen Odysseus

Kategori: Klubinformationer Publiceret: Søndag, 12. februar 2012 Skrevet af Super User Udskriv Email

Vedtaget på den stiftende generalforsamling torsdag d. 2. september 1999
Ændret på ordinær generalforsamling torsdag d. 20. september 2001
Ændret på ordinær generalforsamling torsdag d. 15. september 2005
Ændret på ordinær generalforsamling torsdag d. 16. september 2010
 
§1: Foreningens navn er ”Skakforeningen Odysseus” og dens hjemsted er Gladsaxe Kommune. Foreningens formål er at fremme og udvikle interessen for skak i en kammeratlig atmosfære ved afholdelse af skakturneringer, foredrag samt deltagelse i holdturneringer. Foreningen skal være medlem af Dansk Skak Union.

§2: Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig henvendelse til formanden eller kassereren, og må ske senest den 1.12, 1.3, 1.6 og 1.9 for at have virkning fra det kommende kvartal. Evt. forudbetalt kontingent vil blive refunderet. Kontingentrestance ud over et kvartal kan medføre udmeldelse af Københavns Skak Union.

§3: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Der indkaldes hvert år til ordinær generalforsamling i september. Generalforsamlingen indvarsles mindst 3 uger forud ved skriftlig meddelelse med angivelse af dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
6. Valg.
7. Eventuelt.

Forslag til lovændringer skal være formanden i hænde senest den 1. juli før generalforsamlingen i september og meddeles sammen med indkaldelsen. Øvrige forslag skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes. Såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling skal foregå på en i forvejen programsat klubaften. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Referat af generalforsamlingen skal være medlemmerne i hænde senest 2 måneder efter dens afholdelse.

§4: Generalforsamlingen vælger:

1. En bestyrelse bestående af 5 eller 6 personer: En formand og en kasserer Derudover næstformand, turneringsleder, webredaktør, ungdomsleder.
2. En revisor og en revisorsuppleant.
Alle vælges enkeltvis for eet år ad gangen.

§5: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningen. Foreningen tegnes af formanden alene og formanden repræsenterer foreningen udadtil. I formandens fravær varetager næstformanden foreningens forretninger. Er der ikke valgt en næstformand, vælger bestyrelsen selv, hvem blandt bestyrelsesmedlemmerne, der skal varetage foreningens forretninger. Kan bestyrelsen ikke ved simpelt flertal nå til et resultat, repræsenteres foreningen af kassereren. Bestyrelsen skal føre protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

§6: Ændringer i foreningens love kan kun ske på en generalforsamling, og kun når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen.
En generalforsamling er altid beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, såfremt den er lovligt indvarslet. Øvrige forslag og valg afgøres ved simpel stemmeflerhed.

§7: En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller af ¼ af foreningens medlemmer, når disse ved skriftlig henvendelse til formanden fremsætter krav herom med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen indkalder herefter inden for 8 dage til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel. Eventuelle forslag til lovændringer meddeles i indkaldelsen

§8: Regnskabsåret går fra den 1. juli til den 30. juni. Formand og kasserer kan hver især disponere over foreningens likvide midler, der indsættes på en bankkonto. Kassereren og formanden må ikke tilsammen have en kontant kassebeholdning på over kr. 2.000,- undtagen under turneringer, indkøb, præmieoverrækkelser m.v.

§9: Bestemmelse om opløsning af foreningen kan kun vedtages, når mindst ¾ af de fremmødte medlemmer på en generalforsamling stemmer derfor. I dette tilfælde skal foreningens aktiver anvendes til skaklige formål efter denne generalforsamlings nærmere bestemmelse.

Visninger: 7701